OKOLICA2018-11-20T10:03:09+00:00

Project Description

OKOLICA

Kmetija se nahaja v občini Mislinja, ki zajema gornji del Mislinjske doline, od izvira Mislinje pod Roglo do Dovž, in doliško podolje, od izvira Pake do Hude luknje, ter hribovita področja med Paškim Kozjakom, Pohorjem in Graško goro. Geološka sestava naše občine je zelo pestra, saj se prav v središču stikajo kristalinske kamnine centralnih Alp-Pohorja in apnenci ter dolomiti Karavank. Na Pohorju srečujemo globočnine, predvsem tonalit, prodorninski dacit in različne metamorfne paleozojske sedimente, zlasti blestnike in gnajse. Geološka sestava se odraža tudi na površju.

Po površini skoraj enako veliko področje gradijo Karavanke, to je področje Završ – Senčnih, Srednjih in Sončnih, zgrajeno je pretežno iz terciarnih konglomeratov, peščenjakov in peskov na dolomitni podlagi. Področje Karavank se dvigne v apniška vršaca Tisnik in Pečovnik, med katera si je vrezala reka Paka sotesko Hudo luknjo.

  • KLIMATSKE RAZMERE so večinoma gorske. Zime so zelo dolge, saj sneg zapade že zgodaj, večinoma v začetku novembra in obleži do aprila, zaradi tega imajo naši kraji dobre možnosti za zimske športe: alpsko in nordijsko smučanje, sankanje in kegljanje na ledu. Zime so ponavadi kar prijazen letni čas, saj je zaradi toplotnega obrata (inverzije) veliko več sončnih dni kot na dnu slovenjgraške kotline, ki leži 200 m nižje. V Mislinji imamo že dolga leta meteorološko opazovalnico; letna količina podavin je okoli 1700 mm, januarska temperatura je -3°C, julijska pa +18°C.
  • Za Pohorje je značilna velika poraščenost in izredna vodnatost. Jedro Pohorja tvorijo nepropustne metamorfne kamnine, ki vso vodo ohranijo na površju, ki jo najdemo praktično na vsakem koraku. Vodnati vodotoki so povzročili nastanek številnih grap z zelo velikimi strminami, ki ponekod v Mislinjskem jarku dosegajo celo 45 º naklona. V zgornjem toku potoki tvorijo slapove, slapišča in skočnike, saj tečejo preko skalnih pregrad. Nekateri slapovi so tudi naravne znamenitosti: Veliki in Mali Šumik na Lobnici, Šum in Žleb na Bistrici, Hudičev slap na Radoljni. V plitvih kotanjah oblih pohorskih slemen so nastala številna močvirja in barja. Večina teh barij spada med visoka barja, pri katerih je rastlinski pokrov nekoliko dvignjen, da ga talna voda ne doseže. Napajajo se le s padavinsko vodo, ki vsebuje malo mineralnih snovi. Zato uspevajo le rastline, prilagojene na skrajne ekološke razmere. Med njimi tudi redko mahovnico (Oxycoccus palustris) in mesojedo okroglolistno rosiko (Drosera rotundifolia).Za Pohorje so značilna orjaška drevesa. Sgermova smreka na Orlici blizu Ribnice na Pohorju s svojimi 64 m višine, velja za najvišje drevo v Evropi in je zaščitena kot naravni spomenik. Trbisova jelka na Gozdni učni poti Bolfenk, na Hočkem Pohorju, velja za kraljico jelkDolarjev kostanj je star več kot 500 let, deblo ima obseg 8,5 m. Na pohorskih domačijah pa najdemo tudi orjaške bukve, lipe in tise. V zgornjem toku Lobnice se nahaja naravni rezervat ”’Pragozd”’ Šumik velikosti 57 hektarjev, kjer raste tudi redek rjasti sleč. Na Pohorju pa najdemo še druge zaščitene rastline kot na primer: arniko, panonski sviščbaldrijanzlati klobuk,… Za Pohorje značilna divjad so: jelenjadsrnjadgamsi, divje svinjei… Redka sta divji petelin in ruševec, ki živita predvsem na poraščenih vrhovih in v okolici barij. Najdemo pa tudi planinskega orla, jereba in druge bolj običajne ptice.

MORE FROM THE AVADA COLLECTION